9. ročník súťaže SLOVENSKO MOJE - porota

 

Dňa 4.9.2010 zasadala porota a vybrala najlepšie fotografie 9. ročníka súťaže krajinárskej fotografie Slovensko moje.

 

Len pre zopakovanie:

Túto súťaž tradične usporadúval v dvojročných intervaloch fotoklub v Komárne. Po určitej pauze ju tentoraz po vzájomnej dohode organizoval fotoklub Hexagon v Nových Zámkoch.

S ú ť a ž n é   p o d m i e n k y

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v SR

 

2. Počet max. 4 v každej kategórii, v prípade seriálov sa musia jednotlivé fotografie do tohto počtu zmestiť. K fotografiám treba priložiť vyplnený vstupný formulár.

 

3. Kategórie:  

 A.  čiernobiela fotografia, min. formát 30x40 cm a odvodeniny

 B.  farebná fotografia, min. formát 30x 40cm a odvodeniny

   * v rámci oboch kategórií porota udelí jednu cenu za krajinu z prostredia roviny

Fotografie, resp. pasparty nesmú

presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu

mať hrúbku max. 2 mm.

 

4. Na rube fotografií musí byť uvedené:

 - názov fotografie

 - meno, priezvisko a adresa autora

 - kategória

 

5. Fotografie bolo treba odoslať v pevnom obale na adresu:

         Fotoklub Hexagon

         Komárňanská ulica 10

         940 64 Nové Zámky

 

6. Vstupný poplatok bol 5,- € na autora, zásielky budú  usporiadateľom vrátené na adresu odosielateľa.

 

7. Kalendár súťaže:

Uzávierka:               20.08.2010

Porota do:               04.09.2010

Výstava:                    09.10. -  05.11.2010

Vrátenie fotografií:     30.12.2010

 

8. Fotografie vyhodnotila odborná porota menovaná usporiadateľom.

 

9. Ocenenia - boli udelené 3 druhy ocenení:

1) 3 ceny v každej kategórii vo finančnej podobe:

1. cena         50 €

2. cena         35 €

3. cena         25 € 

a čestné uznania

 

2) Cena za krajinu z prostredia roviny     50 €

 

3) Cena Zväzu slovenských fotografov.

Porota môže vyššie uvedené pozmeniť.

Rozhodnutie poroty je konečné.

 

10. Výstava sa uskutoční vo Výstavnej sieni Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky a jej vernisáž bude v sobotu 9. októbra 2010 o 14:00. Mapka so súradnicami je na www.rosnz.sk

 

11. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý obdrží každý autor.

 

12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy.

 

13. V prípade repríz výstavy organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy.

 

 

A teraz k práci poroty v sobotu 4.9.2010:

Zloženie poroty:

 

Miro  G r e g o r,  Hon. ZSF, AZSF,

Výtvarný fotograf, Bratislava

 

Ph.Dr. Ján  G y é n,

Nové Zámky

 

Ferdinand  V a l e n t, AFIAP

Výtvarný fotograf, Bratislava

 

Ľubomír  S c h m i d a, MZSF, AFIAP, ESFIAP

Predseda ZSF, Ružomberok

 

Jozef Ivan 

fotoklub Hexagon, tajomník poroty

 

Štatistika:

Do súťaže bolo prihlásených 294 fotografií od 75 autorov. Porota vybrala na výstavu 30 čiernobielych a 90 farebných fotografií.

Boli udelené 3 hlavné ceny v kategórii čiernobielych fotografií. V kategórii farebných fotografii boli udelené tiež 3 hlavné ceny, okrem nich ešte cena Zväzu slovenských fotografov, jedno čestné uznanie a cena za fotografiu z prostredia roviny.

 

Ocenení budú autori z Komárna, Košíc, Nových Zámkov, Žiliny (dvaja autori), Brezna, Ružomberka, Popradu a Pribety.

Dúfame, že sa všetci uvidíme na vernisáži výstavy.

 

Niekoľko záberov:

 

Registrácia a označenie posledných fotografií (zľava: Karol Klváček, Sandra Spryňová, Miro Gregor a Štefan Pirohár).

 

Všetky fotografie boli rozložené na stoly a stoličky v celej sále.

 

Porota zodpovedne a erudovane hodnotila jednotlivé fotografie (zľava: F. Valent, J. Gyén, M. Gregor - predseda poroty a Ľ. Schmida - predseda ZSF).

 

V závere sa o konečnom poradí a cenách rozhodovalo hlasovaním.

 

Spokojná porota po výbere víťazných snímkov. Dole na koberci sú všetky ocenené fotografie.

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch