13. bienále salónu krajinárskej fotografie Slovensko moje

Fotoklub HEXAGON Nové Zámky, s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Nové Zámky a MO MS, v spolupráci so SFF, člen FIAP a ZSF, vyhlasuje XIII. bienále celoštátnej súťaže krajinárskej fotografie SLOVENSKO MOJE. Patronát nad súťažou prevzal Mgr. art. Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky. S ú ť a ž n é p o d m i e n k y : Očakávame fotografie zobrazujúce kreatívny vzťah autora k slovenskej krajine, architektúre, či životu na Slovensku. Neposielajte fotografie, ktoré už boli v predchádzajúcich ročníkoch tejto súťaže. 1. Počet fotografií max. 4 v každej kategórii, v prípade seriálov sa musia jednotlivé fotografie do tohto počtu zmestiť. K fotografiám treba priložiť vyplnený zoznam (Evidenčný list). 2. Kategórie: A./ čiernobiela fotografia, min. formát 30x40/45 cm a odvodeniny B./ farebná fotografia, min. formát 30x 40/45 cm a odvodeniny Fotografie, resp. pasparty nesmú presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu mať hrúbku max. 2 mm. 3. Na rube fotografií musí byť uvedené: - názov fotografie - meno, priezvisko a adresa autora - kategória (okrem týchto údajov žiadame uviesť miesto zobrazené na fotografii) 4. Fotografie treba odoslať v pevnom obale (kolektívne zásielky sú vítané), na adresu : Fotoklub Hexagon Komárňanská ulica 10 940 64 Nové Zámky 5. Vstupný poplatok je 5,- € na autora, zásielky budú usporiadateľom vrátené na adresu odosielateľa. Poplatok môže byť priložený k zásielke alebo poslaný na účet č.: SK56 5200 0000 0000 0883 0607. V správe pre príjmateľa je treba uviesť meno odosielateľa (ak je platba viacnásobná, tak mená všetkých autorov). 6. Kalendár súťaže: Uzávierka: 01.10.2018 Porota do: 06.10.2018 Výstava: 27.10. - 17.11. 2018 Vrátenie fotografií: 30.12. 2018 7. Fotografie vyhodnotí odborná porota menovaná usporiadateľom : - PhDr. Marián Pauer, predseda poroty Bratislava - PhDr. Ján Gyén, Nové Zámky - PaedDr. Ivan Meňhart, AZSF Zlaté Moravce - Jozef Ivan, fk Hexagon tajomník poroty : 8. Ocenenia (v každej kategórii) : 1./ tri medaile, diplomy a čestné uznania 2./ Cena Slovenskej federácie fotografov, člen FIAP 3./ Cena Zväzu slovenských fotografov. Porota môže vyššie uvedené ocenenia pozmeniť. Rozhodnutie poroty je konečné. 9. Výstava sa uskutoční vo výstavných priestoroch Kultúrneho domu Nové Zámky 10. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý obdrží každý autor, preto prosíme aj o zaslanie fotografií v elektronickej podobe vo formáte jpg, min. 2.400 pix na dlhšej strane na adresu : ivan@hexagon.sk 11. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy. 12. V prípade repríz výstavy organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy. V Nových Zámkoch, 01.09.2018 Štefan Pirohár, MZSF predseda FK Hexagon

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch